Vstup pro registrované organizace

Obchodní podmínky

1. SMLUVNÍ STRANY

Nadace rozvoje občanské společnosti

Na Václavce 1135/9
150 00 Praha 5
Česká republika

(dále jen "Poskytovatel")

Objednatel
Objednatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede objednávku procesní analýzy prostřednictvím www prezentace, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem.
(dále jen "Objednatel")

(společně dále jen "Smluvní strany")

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednatelem při poskytování služby procesní analýzy dle modelu hodnocení „Zdravé organizační řízení“©..

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem odeslání vyplněného sebehodnotícího dotazníku Objednatelem na stránkách http://procesni-analyza.nros.cz  a řídí se ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a navazujících předpisů.

2.2. Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.2.1. Procesní analýza - poskytnutí služeb určených pro vytvoření RESUMÉ PROCESNÍHO AUDITU/ANALÝZY dle požadavků Oddělení projektů sociálních inovací a mezinárodní spolupráce, Ministerstva práce a sociálních věcí.

2.2.2. Hodnotitel – odpovědný externí odborník zmocněný pro provedení procesní analýzy a vytvoření Resumé.

2.2.3. Sebehodnotící dotazník – webová aplikace na stránkách http://procesni-analyza.nros.cz, kde provede Objednatel část procesní analýzy za podmínek zveřejněných na těchto stránkách. V okamžiku odeslání sebehodnotícího dotazníku Poskytovateli je uzavřen smluvní vztah dle těchto obchodních podmínek.

2.2.4. Šetření na místě – fáze procesní analýzy, kdy po dohodě s Objednatelem se setká Hodnotitel v sídle Objednatele či jiném dohodnutém místě a ověří skutečnosti pro provedení procesní analýzy a vytvoření Resumé procesního auditu/analýzy.

2.2.5. Resumé procesního auditu/analýzy – písemná forma vyhodnocení procesní analýzy dle kritérií a požadavků uvedených v pravidlech OP 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce (3.1) č. výzvy 03_15_031. Resumé bude zasláno elektronicky a poštou na kontaktní údaje uvedené ve formuláři sebehodnotícího dotazníku.

2.3. Dnem řádného poskytnutí služby je 30 pracovní den od úhrady ceny služby Objednatelem. Doba prozatímní realizace služby za účelem urychlení, není-li uvedeno jinak, je doba ode dne objednání služby do dne uhrazení služby.

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

3.1. Procesní analýzu objednává Objednatel zásadně za účelem splnění podmínek pro podání žádosti do výzvy OP 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce (3.1) a uděluje výslovný souhlas Poskytovateli zahájit provádění služeb, zejména provedení vyhodnocení sebehodnotícího dotazníku a provedení šetření na místě.

3.2. Zřízením služby vzniká Objednateli právo užívat veškeré výstupy z procesní analýzy, zejména Resumé procesního auditu/analýzy. Objednatel má možnost objednat doplňkové služby dle aktuální nabídky Poskytovatele, popř. dle písemné nebo ústní dohody s Poskytovatelem.

3.3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu služby a objednaných doplňkových služeb.

3.4. Objednatel je povinen uvést v registraci webové aplikace své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb. Objednatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.

3.5. Objednatel je povinen doložit důkazy tvrzení, která potvrzují skutečnosti, uvedené v sebehodnotícím dotazníku.

3.5. Objednatel je povinen po domluvě s Poskytovatelem zajistit přítomnost relevantních odpovědných osob při šetření na místě a zajistit vhodné prostředí pro setkání s Hodnotitelem tak, aby bylo možné šetření provést. Objednatel odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou Poskytovateli při výkonu šetření na místě. Poskytovatel je oprávněn žádat po Objednateli náhradu nákladů a případné škody, způsobené Objednatelem včetně ušlého zisku. Náklady se rozumí zejména cestovné, náhrada za ztrátu času v paušální částce 300,-Kč/hod/osobu a případné jiné náklady Poskytovatele spojené s neposkytnutím výše uvedených podmínek pro šetření na místě, neúčastí či zrušením domluveného šetření a prostoji Hodnotitele, či Poskytovatel způsobené na straně Objednatele.

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel je povinen zajistit resumé procesního auditu/analýzy a to do 30 pracovních dnů od odeslání hodnotícího dotazníku. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, nesoučinnost na straně Objednatele, apod.)

4.2. Poskytovatel je povinen provádět službu v závislosti na běžném provozu Objednatele a chránit citlivá data zjištěná při poskytování služby

4.3. Poskytovatel má právo si vyžádat relevantní podklady pro zajištění analýzy, a to během jakékoliv fáze hodnocení.

4.4. Poskytovatel je oprávněn začít poskytovat službu až od okamžiku, kdy mu bude uhrazena cena služby.

4.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení mlčenlivosti.

4.6. Poskytovatel má právo jednostranně ukončit poskytnutí služby z důvodu naplnění kapacity Hodnotitelů. V takovém případě obdrží Objednatel ukončení poskytnutí služby písemně na email uvedený ve webové aplikaci. V takovém případě nevzniká Poskytovateli nárok na úhradu služby.

4.7. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše ceny služby.

4.15. Poskytovatel má právo službu neposkytnout nebo již poskytnutou službu pozastavit, či bez náhrady zrušit v případech, kdy Objednatel úmyslně či neúmyslně uvede nesprávné údaje dle této smlouvy. Povinnost prokázat správnost údajů přitom leží na straně Objednatele.

4.16. Poskytovatel má právo službu neposkytnout v případě, že je již naplněna kapacita všech hodnotitelů a mohlo by dojít k prodlení poskytnutí služby. V takovém případě bude Objednatel okamžitě informován a má nárok na vrácení již poskytnuté platby.

5. CENA SLUŽBY A PLATBY ZA SLUŽBU

5.1. Cena služby je 17 900 Kč, nedohodnou-li se strany jinak. Poskytovatel není plátcem DPH. Cena doplňkových služeb se sjednává zvlášť. V případě doplňkových služeb se obraťte na alena.svachova@nros.cz

5.2. Pokud Poskytovatel služby nabízí zvýhodněnou cenu služby při splnění určitých podmínek, má Objednatel právo získat službu za zvýhodněnou cenu při dodržení těchto podmínek.

5.3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu služby na účet Poskytovatele. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele č. 1770277/0100 pod variabilním symbolem, kterým je IČO organizace.

5.4. Dnem závazného objednání služby a uzavření smluvního vztahu je den úhrady.

5.5. Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny. Objednatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

5.7. Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednatel v plné výši.

6. REKLAMACE

6.1. V případě, že se Objednatel domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu alena.svachova@nros.cz bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6.2. Objednatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně je povinen Poskytovateli předložit doklad o poskytnuté službě - stejnopis objednávky, vyplněný dotazník, fakturu, apod.

6.3. Reklamaci Poskytovatel vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.

6.4. V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem.

7. UKONČENÍ SLUŽEB

7.1. Poskytnutí služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději 2 dny před dnem ukončení smlouvy. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze službu vypovědět s okamžitou platností.

7.2. Pokud je poskytnutí služby vypovězeno ze strany Poskytovatele, má Objednatel nárok na vrácení poměrné části uhrazené ceny za službu v závislosti na dosud provedených pracích. Nárok na vrácení uhrazené ceny služby Objednateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodů, které leží na straně Objednatele (např. porušení povinností Objednatele, uvedených v článku 3 těchto Obchodních podmínek).

7.3. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Objednatele, nemá Objednatel nárok na vrácení ceny za služby. Objednateli vzniká nárok na vrácení uhrazené ceny, či její poměrné části pouze v případě porušení povinností Poskytovatele.

7.4. Objednatel a Poskytovatel se výslovně dohodli, že je Poskytovatel oprávněn po ukončení smluvního vztahu uchovat získaná data Objednatele.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Od těchto podmínek se lze odchýlit jen na základě písemně uzavřené dohody.

8.2. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vyjma případných referenčních listin neposkytnou třetím stranám žádné informace o tomto smluvnímu vztahu nebo jeho účastnících, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy. Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, pokud nedá druhá strana k poskytnutí informací písemný souhlas.

8.3. Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u soudu, místně příslušnému podle sídla Poskytovatele.

8.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Poskytovatel oznámí odpovídajícím způsobem změnu obchodních podmínek publikací nové verze na webu http://procesni-analyza.nros.cz. Pokud nebude Objednatel se změnou podmínek  souhlasit, má právo vypovědět smlouvu ve lhůtě 15 dnů od okamžiku, kdy mu budou zaslány nové podmínky Poskytovatelem.

Aktuality

NROS dočasně uzavřela možnost registrovat se do systému služby Procesní analýza v důsledku naplnění svých kapacit. O znovuotevření registrace vás budeme informovat na těchto stránkách.

 

Vyhlášení výzvy č. 031 naleznete zde.

naleznete

Aktuální dokumenty k výzvě OP 3 Sociální inovace a mezinárodní spolupráce naleznete zde.